ENGLISH

Công bố khoa học của Giảng viên

khoaktcn gửi vào T4, 04/06/2016 - 09:09
1.
khoaktcn gửi vào T4, 04/06/2016 - 09:36
I. Các bài báo đã công bố
khoaktcn gửi vào T2, 04/11/2016 - 07:27
1.
khoaktcn gửi vào T3, 04/12/2016 - 07:36
*A. Các đề tài nghiên cứu khoa học *
khoaktcn gửi vào T3, 04/12/2016 - 07:38
1.
khoaktcn gửi vào T3, 04/12/2016 - 07:42
1.*Trương Minh Tấn*; Thành lập bài toán tổng hợp thông số
khoaktcn gửi vào T3, 04/12/2016 - 07:46
1.
khoaktcn gửi vào T3, 04/12/2016 - 07:47
1) Хуинь Конг Ту, А. М. Скворцов, А. А. Петров.
khoaktcn gửi vào T3, 04/12/2016 - 07:51
1.

Trang