ENGLISH

Các hệ đào tạo

I. ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

1. Kỹ thuật điện.

 

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

 

2. Kỹ thuật viễn thông.

- Thời gian đào tạo: 2 năm

 

II. ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY         

1. Đào tạo trình độ đại học:

Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trung. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Kỹ .

 TT  Ngành đào tạo ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử     Xem thêm D520201 4,5 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông)   Xem thêm D520207 4,5 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng     Xem thêm D510103 4,5 năm

 

2. Đào tạo trình độ cao đẳng:

Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trung. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cao đẳng hệ chính quy trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Cử nhân

TT Ngành đào tạo ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử C01 2,5 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) C02 2,5 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   2,5 năm

 

III. ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG 

1. Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:

TT Ngành đào tạo ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử   2 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông)   2 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   2 năm

 

2. Đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học:

TT Ngành đào tạo ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử   3 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông)   3 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   3 năm

* Đối tượng tuyển sinh         

         - Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: Thí sinh bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng dự tuyển. Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

         - Đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học: T sinh bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng dự tuyển phải ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

 

* Danh mục các nhóm ngành tương đương như sau:

          - Ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - viễn thông, Điện tử viễn thông, ĐiệnĐiện tử, Điện tử, … thể thi vào ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông.

          - Ngành Thiết bị điệnđiện tử, Mạng hệ thống điện, Kỹ thuật điều khiển tự động, Kỹ thuật tự động hóa, Điện công nghiệp, Kỹ thuật đo lường tin học công nghiệp thể thi vào ngành Kỹ thuật điệnđiện tử.

          - Ngành Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng dân dụng công nghiệp, … thể thi vào ngành Công nghệ k thuật xây dựng.

 

IV. ĐÀO TẠO HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

 

         Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trung vào các buổi tối trong tuần. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ vừa học vừa làm trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Kỹ .

 

TT Ngành đào tạo ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử 107 5 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) 108 5 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng 112 5 năm

         Đối tượng tuyển sinhThí sinh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương được tham gia thi tuyển. Thí sinh bằng tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.